Gulerodsproduktion – trusler og tendenser

Projektets formål:
Projektet består af følgende delprojekter, som har hver deres formål:

  1. Gulerodsbladloppe - undersøgelse af forekomsten af gulerodsbladloppen (Trioza apicalis) som vektor for Zebra chip (Liberibacter) - en ny skadegører i Danmark? - fortsat fra 2015
  2. Virus - undersøgelse af virus og phytoplasma i gulerødder, og afdækning af forekomst og spredningsrisiko - et nyt sygdomskompleks i gulerødder i Danmark? - fortsat fra 2015
  3. Nematoder – pilotprojekt til udvikling af metode med indikatorplanter til varsling for rodgalle-nematoder på arealer til gulerodsproduktion
  4. Gødskning – timing af kvælstof- og kaliumgødskning til gulerødder til vinteropbevaring

Projektet er støttet af GAU: Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Gulerødder med gule-røde-violette toppe i august-september synes at blive mere udbredt i Danmark. En nærmere undersøgelse viser, at det drejer sig om virus og eller phytoplasma

En større undersøgelse, som har løbet over to år, viser, at phytoplasma og gulviolette gulerodstoppe er et udbredt fænomen, mens Liberibacter ikke blev fundet i Danmark

Resultater af et gødningsprojekt, der havde til hensigt at øge kvalitet og udbytte i økologiske, halmdækkede gulerødder, viser, at det er vigtigt at vide, hvor meget kvælstof, der ligger i jorden

Tab forårsaget af angreb af Meloidogyne hapla (rodgallenematoder) i økologiske gulerødder er en væsentlig barriere for udvidelse af produktionen og imødekommelse af den stigende efterspørgsel. Dette projekt viser, at der er potentiale for at bruge indikatorplanter til at identificere, om marker er inficeret med M. hapla.

KONTAKT: