PROTECFRUIT - Beskyttet produktion af økologiske æbler og pærer

Projektets formål er at bidrage til øget udbytte og areal i den økologiske frugtavl gennem udvikling af ny teknologi.

Projektets indhold:

Brug af regntag over rækker af frugttræer har medført gode resultater i form af reduceret antal behandlinger og øgede udbytter. Dækning af træerne ændrer mikroklimaet, og kan påvirke planternes vækst og frugtkvalitet, som derfor undersøges.

En lovende teknik er sprinkler-dyser placeret i forskellige højder i trærækken. Herved kan man effektivt behandle i den begrænsede periode, hvor man kan opnå en virkning mod skurv, og opnå god effekt med færre sprøjtninger, end med brug af svovl. Sprinklere kan desuden anvendes til strategisk vanding til forebyggelse af æbleskurv.

Skadedyrene æblebladlus og pæregalmyg reducerer udbyttet betydeligt. Etablering af blomsterstriber som habitat for naturlige fjender af æblebladlus, og bekæmpelse af pæregalmyglarver med insektpatogene svampe, undersøges.

Virkningen af postharvest-behandling med varmt vand og monokromt lys på dannelsen af voks og sekundære metabolitter, undersøges, for at mindske spild pga. rådsvampe under lagring.

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget har bevilliget støtte til medfinansiering til GartneriRådgivningens deltagelse i et Organic RDD-projekt. Forskningsprogrammet Organic RDD 2 (Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram 2) gennemføres i perioden 2015-2018 med følgende fokuspunkter: Vækst, troværdighed og robuste systemer i økologiske jordbrug, akvakulturer og fødevaresystemer. 

KONTAKT: